Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yogastudio Held op Sokken

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Yogastudio Held op Sokken, gevestigd te Assendelft.

 Artikel 1. Begripsomschrijving

 Yogastudio Held op Sokken

De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogastudio Held op Sokken op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

www.yogastudio-heldopsokken.nl

Deelnemers

De wederpartij van  Yogastudio Held op Sokken, die deelnemen aan een door Yogastudio Held op Sokken verzorgde les, workshop, cursus, training of opleiding.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yogastudio Held op Sokken als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yogastudio Held op Sokken uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Yogastudio Held op Sokken is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van de workshops, cursussen, opleidingen en lessen bij Yogastudio Held op Sokken is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.

4.1 Yogastudio Held op Sokken is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert

het volgende:

* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.

* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.

* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.

* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.

* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

* Yogastudio Held op Sokken adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.

4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.

4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training of workshop met een curatief-arts.

4.4 Deelname aan een les, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Yogastudio Held op Sokken is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.

4.5 Yogastudio Held op Sokken is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, opleiding, cursus of workshop.

4.6 Yogastudio Held op Sokken is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.

4.7 Yogastudio Held op Sokken geeft geen zwangerschapsyoga. Yogastudio Held op Sokken adviseert tijdens de zwangerschap te stoppen met yogalessen en deel te nemen aan een zwangerschapsyoga cursus. In de eerste 3 maanden van de zwangerschap is deelname aan een yogales afgeraden en niet toegestaan. Deelname aan de trainingen en/of workshop tijdens een zwangerschap is geheel op eigen risico.

4.8 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Yogastudio Held op Sokken zullen doorberekend worden aan de deelnemer.

4.9 Deelnemer vrijwaart Yogastudio Held op Sokken voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Yogastudio Held op Sokken en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

4.10 De door Yogastudio Held op Sokken verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – Trainingen, yogalessen, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Yogastudio Held op Sokken aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.

5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.

5.3 Yogastudio Held op Sokken behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.

5.4 Yogastudio Held op Sokken heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen

5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf voor een workshop, les of training

5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 2 deelnemers zijn. Bij minder dan 2 deelnemers kan Yogastudio Held op Sokken beslissen om de opleiding, training, workshop, les en cursus geen doorgaan te laten vinden.

5.7 De data van de MBSR training, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.yogastudio-heldopsokken.nl van Yogastudio Held op Sokken.

5.8 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.

5.9 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training of workshop.

5.10 De trainingen en lessen zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.

5.11 Deelnemer kan de training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan

5.12 Alle prijzen op de website van Yogastudio Held op Sokken zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van lessen, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres info@yogastudio-heldopsokken.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Yogastudio Held op Sokken heeft bereikt. Yogalessen kunnen 24 uur van tevoren kosteloos geannuleerd worden.

6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding oheeft de volgende consequenties:

  • Bij annulering minimaal 12 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of wordt 10% van de kosten (met een maximum van € 150,- in rekening gebracht bij deelnemer.

* Bij annulering tussen 12 en 6 weken voor aanvang wordt 30% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

* Bij annulering tussen de 6 weken en 1 week voor aanvang wordt 70% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

  • Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
  • Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding wordt er geen lesgeld gerestitueerd

6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

 

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan in de ruimte van de locatie van Yogastudio Held op Sokken.

7.2 Yogastudio Held op Sokken stelt yogamatten en props ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.

7.3 De yogamat dient door de deelnemer na gebruik altijd te worden schoongemaakt. Yogastudio Held op Sokken zorgt voor aanwezige reinigingsproducten.

7.4 Voor een optimale rust worden deelnemers verzocht om tijdens de meditaties niet te praten in de lesruimte en in de andere ruimten alleen zachtjes te praten.

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Yogastudio Held op Sokken verwacht een integere instelling van de deelnemer.

8.2 Yogastudio Held op Sokken kan deelname aan de les, training, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.

8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Yogastudio Held op Sokken op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Yogastudio Held op Sokken verplicht worden de les, training, cursus, opleiding  of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

Artikel 9. Algemeen

9.1 Yogastudio Held op Sokken heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.

9.2 Yogastudio Held op Sokken kan de inhoud van de website veranderen

9.3 Yogastudio Held op Sokken kan geen garantie geven op de informatie op de website.

9.4 Yogastudio Held op Sokken kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.yogastudio-heldopsokken.nl virusvrij is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Yogastudio Held op Sokken liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Yogastudio Held op Sokken uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2 In geval van overmacht heeft Yogastudio Held op Sokken het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Yogastudio Held op Sokken.

  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.