Privacy Persoonsgegevens

Yogastudio Held op Sokken

Privacy en Persoonsgegevens

Gevestigd te Assendelft, gemeente Zaanstad kantoorhoudende aan de Guurtjesmarken 47, 1566 GN te Assendelft is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
naam                         Janneke Mesman
adres                         Guurtjesmarken 47
postcode en plaats  1566 GN Assendelft
Email                         info@yogastudio-heldopsokken.nl

website                      www.yogastudio-heldopsokken.nl

Gegevens:
Rek nr: NL17 RABO 0313 6883 38
Mevr. J. Mesman is de functionaris gegevensbescherming van Yogastudio Held op Sokken te Assendelft en is te bereiken via info@yogastudio-heldopsokken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken;
Yogastudio Held op Sokken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer thuis en/of mobiel
– E-mailadres (-sen)

Van klanten verwerken wij de volgende aanvullende gegevens:
– Geboortedatum
– Woonadres
– Informatie over yoga ervaring
– Informatie over klachten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken;
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers in het algemeen en dus ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dit info@yogastudio-heldopsokken.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken;
Yogastudio Held op Sokken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Toezenden van Nieuwsbrief en aankondigingen;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming;
Yogastudio Held op Sokken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van Yogastudio Held op Sokken tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren;
Yogastudio Held op Sokken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens 4 jaar, Personalia 4 jaar, Adresgegevens 4 jaar, Betaalgegevens 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden;
Yogastudio Held op Sokken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken;
Yogastudio Held op Sokken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yogastudio Held op Sokken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Janneke Mesman info@yogastudio-heldopsokken.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u zo nodig een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar maximaal binnen vier weken, op uw verzoek.
Yogastudio Held op Sokken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen;
Yogastudio Held op Sokken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming Janneke Mesman info@yogastudio-heldopsokken.nl
Yogastudio Held op Sokken